Regulamin

 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO RAZEMNAWSI.PL

§ 1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez razemnawsi.pl w Poznaniu, w ramach serwisu internetowego www.razemnawsi.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” ).

§ 2 Definicje

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez razemnawsi.pl z siedzibą w Poznaniu, w ramach serwisu internetowego www.razemnawsi.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” ).

 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 5. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 9. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.razemnawsi.pl.

 10. Usługodawca - oznacza razemnawsi.pl - działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-815), ul F. Ratajczaka 14 lok. 9 wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki pod nazwą skróconą CERF. E-mail: kontakt@razemnawsi.pl

 11. Użytkownik - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich w formach stosowanych w sieci Internet.

 4. Informacje w zakresie usług odpłatnych znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 5. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży, przedmiotem których są towary prezentowane na Stronach Serwisu Internetowego, nie pobiera żadnych prowizji od transakcji pomiędzy Użytkownikami. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji Ogłoszeń na stronach Serwisu Internetowego.

 6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
   

§ 4 Korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.

 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. W celu założenia i utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła

§ 5 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna w celu korzystania z usług określonych w §6.

 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 3.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  a.  Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  b.  Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość
  informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  c.  Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza
  rejestracyjnego;
  d.  Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza
  rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;
  e.  Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  a.  przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  b. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Serwisu, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 1. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. Hasło może zmienić jedynie zalogowany użytkownik w ustawieniach swojego Konta.

 2. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 6 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. a.  Prowadzenie Konta Użytkownika w wersji podstawowej (bezpłatnej);

  2. b.  Poczta Wewnętrzna - odbiór wraz z odczytaniem wiadomości, otrzymywanie powiadomień na adres email podany podczas rejestracji Konta.

  3. c.  Zamieszczanie Opinii - wpisy;

  4. d.  Zamieszczenie Ogłoszenia;

  5. e.  Wysłanie zapytań do Usługodawcy.

 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę odpłatną Abonament Premium.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 1. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §5 Regulaminu.

 2. Użytkownik w ramach usługi Prowadzenie Konta Użytkownika (Konta Podstawowego), ma możliwość zamieszczania treści, w tym komentarzy pod profilem, zdjęć (do 3 sztuk) lub filmów (do 9 sztuk), które będą udostępnione do wglądu innym Użytkownikom, z zastrzeżeniem §10.

 3. Użytkownik może w ramach usługi Prowadzenie Konta Użytkownika (Konta Podstawowego oraz Premium) skorzystać z funkcjonalności "Dodaj do ulubionych", pozwalającej mu oznaczyć konto innego Użytkownika jako ulubione, co powoduje umieszczenie linku przekierowującego do wybranego konta innego Użytkownika w zakładce "Ulubione", dostępnej w ramach Konta Użytkownika.

 4. Użytkownik może w ramach usługi Prowadzenie Konta Użytkownika (Konta Podstawowego oraz Premium) skorzystać z funkcjonalności "Zablokuj", poprzez wybranie takiej opcji w ramach karty informacyjnej konta innego Użytkownika. Skorzystanie z tej funkcjonalności wyłączy zablokowanemu Użytkownikowi możliwość skorzystania z usługi Zamieszczanie Opinii w stosunku do materiałów blokującego Użytkownika udostępnionych w ramach jego Konta Użytkownika, przesyłania do blokującego Użytkownika wiadomości za pomocą usługi Poczta Wewnętrzna, jak też zablokuje dostęp do karty informacyjnej Konta Użytkownika. Użytkownik może anulować skorzystanie z wymienionej wyżej funkcjonalności poprzez wybranie opcji "Odblokuj" w ramach karty informacyjnej konta zablokowanego Użytkownika. Skorzystanie z tej opcji przywraca zablokowanemu Użytkownikowi uprzednio utraconą możliwość korzystania z usług Zamieszczanie Opinii, Poczta Wewnętrzna czy dostępu do karty informacyjnej Konta Użytkownika.

 5. Usługa Poczta Wewnętrzna pozwala na przesyłanie pomiędzy Użytkownikami Serwisu Internetowego elektronicznych wiadomości tekstowych, o wybranej przez nich treści z zastrzeżeniem §10. przy czym Użytkownik Konta Podstawowego może jedynie odczytywać nowo otrzymane wiadomości.

 6. W ramach Usługi Poczta Wewnętrzna, Użytkownik Konta Premium może skorzystać z funkcjonalności "Wyślij wiadomość", dzięki której może przesłać wiadomość do innego, wybranego przez siebie Użytkownika (z zastrzeżeniem, że nie jest to możliwe w stosunku do Użytkowników, którzy zostali zablokowani zgodnie z §6 ust. 8). Użytkownik do którego przesłano wiadomość, ma do niej dostęp w ramach zakładki "Poczta" udostępnionej w ramach Konta Użytkownika, jak też zostaje ona przesłana na jego adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji w formie powiadomienia.

 7. W ramach Usługi Poczta Wewnętrzna, Użytkownik Konta Premium może skorzystać z funkcjonalności "Dodaj do znajomych". Polega ona na wybraniu pola "Dodaj do znajomych" w karcie informacyjnej konta innego Użytkownika, co powoduje przesłanie do niego zaproszenia w formie wiadomości elektronicznej, z prośbą o dodanie do znajomych. Lista znajomych jest dostępna w ramach Konta Użytkownika w zakładce "Znajomi". Zaproszenie do grona znajomych przesyłane jest jako wiadomość elektroniczna zarówno w ramach Poczty Wewnętrznej, jak i na adres poczty elektronicznej wybranego Użytkownika wskazany podczas Rejestracji. Użytkownik może zaakceptować zaproszenie poprzez link zamieszczony w wiadomości będącej zaproszeniem.

 1. W ramach Usługi Poczta Wewnętrzna, Użytkownik Konta Premium może skorzystać z funkcjonalności "Puść oczko", dzięki której może przesłać do innego Użytkownika wiadomość informującą, że Użytkownik posługujący się stosownym Loginem przesłał do niego wiadomość o treści "(Login) wysłał do Ciebie oczko". Użytkownik do którego przesłano wiadomość, ma do niej dostęp w ramach zakładki "Poczta" udostępnionej w ramach Konta Użytkownika, jak też zostaje ona przesłana jako powiadomienie na jego adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji.

 2. W ramach Usługi Poczta Wewnętrzna, Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności "Chat". Polega ona na udostępnieniu tekstowej wiadomości elektronicznej, która po udostępnieniu staje się widoczna dla wszystkich Użytkowników, w zakładce "Chat" na Stronie Internetowej Serwisu.

 3. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie Opinii, polega na umożliwieniu Użytnikowi zamieszczenia wypowiedzi indywidualnych i subiektywnychz zastrzeżeniem §10.


 1. Usługa nieodpłatna Zamieszczenie Ogłoszeń umożliwieniu Użytkownikowi publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi, które po publikacji są widoczne dla wszystkich Użytkowników, w zakładce "Ogłoszenia" na Stronie Internetowej Serwisu.

 2. Usługa Wysyłanie zapytań do Usługodawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.

 3. Usługa Abonament Premium umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie w ramach Konta Użytkownika nieograniczonej ilości zdjęć lub filmów, jak też tworzenia w ramach Konta Użytkownika galerii zdjęć lub filmów, przy pomocy których może on segregować, organizować i opisywać wybrane spośród zamieszczonych przez siebie materiałów.

 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnych wymienionych w §6 ust. 2, z wyłączeniem Usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika na właściwych Stronach Internetowych Serwisu.

 5. Rezygnacja z usług płatnych lub z Usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, możliwa jest w każdej chwili i następuje zgodnie z postanowieniami §9 lub §14.

 6. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 7 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usługi odpłatnej opisanej w §6 ust. 3, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług odpłatnych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkownika.

 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, poprzez wybór okresu na jaki chce wykupić Abonament Premium, a następnie wybranie polecenia "Zapłać".

 3. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.

 4. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za usługi odpłatne:

  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę środków finansowych na wskazany rachunek bankowy);
  b. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku aktywacja usługi odpłatnej rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto. Użytkownik dokonując zakupu usługi wyraża zgodę na otrzymanie rachunku droga elektroniczną na adres email związany z Kontem Użytkownika przy czym wysłanie rachunku następuje na prośbę użytkownika i po otrzymaniu danych osobowych użytkownika niezbędnych do wystawenia rachunku.

 2. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie przyjęcia oferty przez Użytkownika.

 3. Aktywacja usługi, o której mowa w §7 ust. 4, oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej.

 4. Użytkownik ma możliwość przedłużenia usługi odpłatnej Abonament Premium na kolejny okres. W przypadku nieprzedłużenia usługi odpłatnej Abonament, zdjęcia jakie Użytkownik zamieścił w czasie obowiązywania usługi odpłatnej Abonament pozostają do dyspozycji Użytkownika przez okres 7 dni w ramach Konta Użytkownika, a następnie są trwale usuwane.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

§ 10 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

 2. Użytkownik oświadcza, że:

  1. a.  jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;

  2. b.  umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §6 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  3. c.  wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę;

  4. d.  wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

  1. a.  zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §6 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;

  2. b.  zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §6 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §6 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

  1. a.  zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. b.  naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. d.  pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

  5. e.  naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §6, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

   

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie jest stroną w sprzedaży oferowanych towarów będących przedmiotem zamieszczanych przez Użytkowników Ogłoszeń, a jedynie udostępnia środki techniczne do zamieszczania Ogłoszeń.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

13 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 1. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 2. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 4. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

 5. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  a. zapamiętania informacji o urządzeniach
  Użytkowników;
  b.  weryfikacji i rozwoju swojej oferty

 2. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

§ 14 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 (dwa) dni.

 3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
  Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto Użytkownika  wykorzystując opcję zamieszczoną w ustawieniach profilu Użytkownika bez informowania Usługodawcy. Usunięcie Konta przez Użytkownika jest natychmiastoe i jednoznaczne z usunięciem wszystkich informacji z Serwisu Internetowego.

 1. W przypadku wypowiedzenia umowy użytkowania Konta przez Użytkownika, gdy Użytkownik posiada aktywne usługi odpłatne, nie otrzymuje on zwrotu opłaty z  niewykorzystanego czasu obowiązywania usługi. W przypadku wypowiedzenia umowy użytkowania Konta przez Usługodawce ze względu na naruszenie Regulaminu i obowiązujących zapisów prawa przez Użytkownika róznież nie otrzymuje on zwrotu opłaty z niewykorzystanego czasu obowiązywania usługi.

 2. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu Internetowego.

§ 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.

 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Aktualności Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Aktualności Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 1 dzień kalendarzowy przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2015 r.